Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận

 

Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận. – Bình Thuận : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, 1997. – 279tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung cơ bản về sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý tưới (PIM) có sự tham gia của người dùng nước, định hướng phát triển PIM ở Việt Nam và các bước thành lập PIM.

Views: 22