Di tích và lễ hội của người Chăm Bình Thuận

Di tích và lễ hội của người Chăm Bình Thuận / Lê Tấn Bình chủ biên. – Hà Nội : Tri thức, 2016. – 263tr. ; 24cm

Toám tắt: Khảo sát hệ thống di tích của người Chăm, văn hóa Chăm ở Bình Thuận; lế hội Po Ine Nagar tại cổ miếu thiên y Ana: một sự hỗ dung tín ngưỡng thờ mẫu Chăm – Việt; lễ hội tháp Po Dam; lễ phơi y trang Po Dam của tộc họ Masuk xã Phan Điền – Bắc Bình – Bình Thuận…

Visits: 241