Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Đức Linh (sơ thảo)

 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân Đức Linh : Sơ thảo. – Thuận Hải : Đảng bộ huyện Đức Linh, 1990. – 124tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về thiên nhiên và con người Đức Linh; Phong trào kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Xây dựng phong trào vươn lên giành thắng lợi bước đầu (1954-1964); Đương đầu với kẻ thù mới (1965-1972); Tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Kho Địa Chí: DC.000203, DC.000204, DC.000386

 

 

Visits: 54