Quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu trên thanh long

Quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu trên thanh long. – Bình Thuận : Nxb. Bình Thuận, 2015. – 15tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày về bệnh đốm nâu; Quy trình phòng chống bệnh đốm nâu (đốm trắng hay tắc kè); Xử lý cành, quả thanh long bị bệnh bằng chế phẩm vi sinh BIO-ADB làm phân hữu cơ; Cách sử dụng thuốc bảo vệ chồi và quả thanh long khỏi bị bệnh đốm nâu.

Kho Địa Chí: DC.000911, DC.001060, DC.001061

Visits: 9