Bác Hồ với quê hương Bình Thuận

Bác Hồ với quê hương Bình Thuận. – Hà Nội : Thanh niên, 2010. – 301tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các sáng tác văn thơ, ca khúc, nhiếp ảnh của nhiều tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó với mảnh đất Bình Thuận (8/1910 – 2/1911) trên hành trình tìm đường cứu nước.

Kho Địa Chí: DC.000771, DC.001225

Visits: 27