Quy trình sản xuất thanh long theo VietGAP

Quy trình sản xuất thanh long theo VietGAP. – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2014. – 39tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát nội dung những quy định chung của quy trình sản xuất thanh long theo VietGAP về: thiết kế vườn, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ một số bệnh.

Kho Địa Chí: DC.001050, DC.001051

 

Visits: 103