Hỏi đáp pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

Hỏi đáp pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, lĩnh vực phòng, chống lụt, bão. – Bình Thuận : Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2016. – 52tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC.001093

Tóm tắt: Gồm 28 câu hỏi pháp luật liên quan đến 3 vấn đề: Thủy lợi; Phòng – chống lụt, bão; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, phòng – chống lụt, bão.

Views: 4