Lagi sống mãi với truyền thống cách mạng

Lagi sống mãi với truyền thống cách mạng. – Bình Thuận : Huyện uỷ Hàm Tân. Đảng bộ Thị trấn LaGi, 1993. – 169tr. ; 19cm
Tóm tắt: Lagi trong bối cảnh xã hội và phong trào yêu nước; Lagi trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); LaGi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93
Kho Địa ChíDC.000158,DC.000159
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 15