Sổ tay truyền thông – Tác động, khả năng ứng phó và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Sổ tay truyền thông – Tác động, khả năng ứng phó và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. – Bình Thuận : Nxb. Bình Thuận, 2020. – 41tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát về: Biến đổi khí hậu; Hiện trạng và quy hoạch phát triển ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch; Biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận. Tác động, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kho Địa Chí: DC.001220, DC.001221, DC.001222
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 1