Di tích lịch sử – Danh lam thắng cảnh Bình Thuận

Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Bình Thuận : Sách song ngữ. – Công ty Cổ phần Sách-Dịch vụ Văn hóa Bình Thuận : Bình Thuận, 2002. – 157tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC.000443

Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử, truyền thống, con người và danh lam thắng cảnh của tỉnh Bình Thuận với 300 năm xây dựng và phát triển.

Views: 372