Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân

Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân / Ngô Xuân Lịch. – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2018. – 438tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản, thực tiễn, bài học kinh nghiệm và giải pháp cơ bản giữ vững, phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Kho Địa Chí: DC.001126

Views: 20