Căn cứ Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1950 – 1975)

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và đặc điểm tự nhiên, xã hội của căn cứ khu Lê Hồng Phong. Căn cứ khu Lê Hồng Phong trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Views: 23