Lịch sử đặc công tỉnh Bình Thuận (1952 -1975)

Lịch sử đặc công tỉnh Bình Thuận (1952 -1975). – Bình Thuận : Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, 1997. – 282tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của lực lượng đặc công tỉnh Bình Thuận, góp phần làm phong phú cuộc chiến tranh nhân dân với những đặc điểm và những nét đặc sắc của chiến trường Cực Nam Trung Bộ.

Kho Địa Chí: DC.000148, DC.000149, DC.000162, DC.000163
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 18