Tài liệu hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

Tài liệu hành rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). – Bình Thuận : Nxb. Bình Thuận, 2014. – 92tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), hoạt động triển khai Hiệp định TBT tại Việt Nam, một số yêu cầu, quy định về TBT của những thị trường xuất khẩu và một số website trong nước để tra cứu thông tin phục vụ xuất khẩu.

Kho Địa Chí: DC.000883

 

Views: 4