Sùng Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng (11/1964-11/1994)

Sùng Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng (11/1964-11/1994). – Bình Thuận : Đảng ủy huyện Đức Linh, 1994. – 174tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản về quê hương, con người và những truyền thống đấu tranh cách mạng đầy vẻ vang của cán bộ và nhân dân xã Sùng Nhơn (Đức Linh). Chặng đường 30 năm đấu tranh và xây dựng xã Sùng Nhơn đi lên xã hội chủ nghĩa.

Kho Địa Chí: DC.000363

Views: 14