Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Khái quát về Bộ luật lao động năm 2012; nghị định số 44/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật về hợp đồng lao động; Thông tư số 30/2013 của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 16