Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – Bình Thuận : Công ty TNHH SX – TM sức trẻ, 2014. – 44tr. ; 20cm

Tóm tắt: Phân tích mục đích, yêu cầu, quan điểm, quá trình sửa đổi, phạm vi sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế , văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ…

Kho Địa Chí: DC.000866, DC.001064, DC.001065, DC.001066, DC.001067, DC.001068, DC.001069

Views: 9