Sổ tay pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê điều

Sổ tay pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê điều. – Bình Thuận, 2013. – 83tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các quy định của pháp luật đê điều. Một số quy định chung về lĩnh vực thuỷ lợi, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Một số các quy định pháp luật về đê điều.

Kho Địa Chí: DC.000869

Visits: 3