Những người con của đất

Những người con của đất : Tập truyện ký / Hoàng Cẩn. – Bình Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận, 2005. – 184tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tập hợp 32 mẫu chuyện người thật việc thật của quân và dân Bình Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Ký hiệu xếp giá:  895.922803, ĐC.85
Kho Địa ChíDC.000660, DC.000957
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 34