Hỏi đáp chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Hỏi đáp chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. – Bình Thuận, 2013. – 19tr. ; 19cm
Tóm tắt:  Gồm 11 câu hỏi đáp về đặc trưng của nông thôn đổi mới giai đoạn 2010 – 2020; Nguyên nhân phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới; Mục tiêu cụ thể của tỉnh Bình Thuận thực hiện xây dựng nông thôn mới; Các tiêu chí về thủy lợi phải đạt được để được công nhận là xã nông thôn mới; Trình tự các bước xây dựng nông thôn mới ở Bình Thuận; Nguồn vốn, nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn mà Nhà nước phải sử dụng để xây dựng nông thôn mới; Các lĩnh vực được ưu tiên vay vốn; Cơ chế đảm bảo tiền vay trong xây dựng nông thôn mới; Nội dung bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
Ký hiệu xếp giá:  307.7209597
Kho Địa ChíDC.000870
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 15