Huyện Phú Quý những chặng đường lịch sử

Huyện Phú Quý những chặng đường lịch sử. – Tái bản lần 1. – Bình Thuận, 2007. – 248tr. ; 19cm.
Tóm tắt:  Khái quát tổng quan về lịch sử hình thành và văn hóa huyện Phú Quý…
Ký hiệu xếp giá:  959.704351
Kho Địa ChíDC.000724, DC.000725
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 17