Phát triển kỹ năng hướng đến tương lai

Phát triển kỹ năng hướng đến tương lai : Trường cao đẳng nghề Bình Thuận. – Bình Thuận : [Knxb], 2015. – 111tr. ; 20cm
Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Các quy định về đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên; Một số điều cần biết về phòng, khoa, trung tâm; Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (thời gian đào tạo 3 năm, tốt nghiệp THPT);…
Ký hiệu xếp giá: 378.1990959759
Kho Địa Chí: DC.001036, DC.001039, DC. 001040
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 5