Lịch sử Đảng bộ xã Chí Công (1975 – 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Chí Công (1975 – 2010). – Bình Thuận : Đảng bộ xã Chí Công, 2014. – 271tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 4 chương: Xã Chí Công những năm đầu mới giải phóng (tháng 4/1975 – 9/1976); chi bộ xã Chí Công lãnh đạo nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, bước đầu thực hiện công cuộc cải tạo và xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa (tháng 1/1976 – 2/1986); Đảng bộ xã Chí Công lãnh đạo nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, nhất trí, tập trung thực hiện đường lối đổi mới của đảng (1986 – 1996),…
Ký hiệu xếp giá: 324.25970750959759
Kho Địa Chí: DC.000942, DC.000945, DC. 001024
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 10