Thuận Hải giàu và đẹp

Thuận Hải giàu và đẹp / Phan Minh Đạo (ch.b). – Bình Thuận : Ty Văn hóa và thông tin Thuận Hải XB, 1977. – 32tr. ; 29cm
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về vị trí địa lý, tiềm năng kinh tế và truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc Thuận Hải
Ký hiệu xếp giá: ĐC.4,ĐC.31
Kho Địa Chí: DC.000030, DC.000031, DC. 000032, DC.000033, DC. 000034, DC.000035, DC. 000036
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 17