40 năm Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận (1982 – 2022)

40 năm Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận (1982 – 2022). – Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. – 137tr. ; 30cm

Tóm tắt: Viết về quá trình hình thành và phát triển của Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận; Hoạt động các phân hội chuyên ngành và chi hội địa phương; Hồi ức và tư liệu.
Kho Địa Chí: DC.001237
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 10