Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm. – Bình Thuận, 2014. – 24tr. ; 14cm. – ( Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm năm 2014)

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi và trả lời về những tình huống pháp luật trong phòng, chống mại dâm: Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS; Người bị nhiễm HIV có quyền được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS, pháp luật có những quy định gì để bảo vệ quyền này; Theo quy định của pháp luật, người bị nhiễm HIV có những nghĩa vụ gì…
Kho Địa Chí: DC.000886
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 7