Tuổi trẻ Bình Thuận 45 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang 1930-1975

Tuổi trẻ Bình Thuận 45 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang 1930-1975. – Bình Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận, 1997. – 237tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tuổi trẻ Bình Thuận trong những năm tháng chống giặc ngoại xâm (1930-1975).
Ký hiệu xếp giá: ĐC. 23
Kho Địa Chí: DC.000331, DC.000332
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 14