Thuận Hải 30 năm chiến tranh giải phóng

Thuận Hải 30 năm chiến tranh giải phóng. – Thuận Hải : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thuận Hải, 1991. – 265tr. ; 19cm
Tóm tắt: Phản ánh quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Ninh Thuận – Bình Thuận, góp phần làm phong phú về truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân ta, về lý luận cũng như thực tiễn nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93, ĐC.92
Kho Địa Chí: DC.000419
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 32