Giá trị và ý nghĩa hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh

Giá trị và ý nghĩa hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh. – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2021. – 295tr ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nêu bật vai trò, ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào 5/6/1911, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc.

Kho Địa Chí: DC.001202, DC.001203
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 35