Kỷ yếu mừng 50 năm thành lập giáo xứ Vinh Lưu 1955-2007

Kỷ yếu mừng 50 năm thành lập giáo xứ Vinh Lưu 1955-2007. – Bình Thuận : Tôn Giáo, 2007. – 123tr. ; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành giáo xứ Vinh Lưu, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam. Hoạt động của giáo họ, các đoàn thể như hội gia trưởng, hội đoàn thanh niên…

Kho Địa Chí: DC.000714
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 26