Kỷ yếu : Những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết

Kỷ yếu : Những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết. – Bình Thuận : Nxb. Phan Thiết, 2012. – 176tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về một số thông tin, tư liệu, sự kiện, nhân vật lịch sử và hình ảnh quan trọng của những cựu tù chính trị – tù binh trong cuộc chiến đấu gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược tại thành phố Phan Thiết.

Kho Địa Chí: DC.000845
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 8