Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Phú (1945 – 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Phú (1945 – 2010). – Bình Thuận : Knxb., 2012. – 264tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách phản ánh những sự kiện lịch sử đã diễn ra trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược,…
Ký hiệu xếp giá: 959.759
Kho Địa Chí: DC.000840
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 10