Tài liệu thuyết minh các di tích lịch sử văn hóa điểm du lịch ở Bình Thuận

Tài liệu thuyết minh các di tích lịch sử văn hóa điểm du lịch ở Bình Thuận. – Bình Thuận : Nxb. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận, 2010. – 345tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách bao gồm một số hình ảnh di tích lịch sử văn hóa ở Bình Thuận, các khu di tích lịch sử văn hóa điểm di tích và điểm du lịch tiêu biểu ở Bình Thuận,…
Ký hiệu xếp giá: 915.9759
Kho Địa ChíDC.000816,DC.000815
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 318