Mở lòng bàn tay để đan tay

Mở lòng bàn tay để đan tay : Tập thơ / Trần Xuân An. – Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2014. – 111tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập thơ giới thiệu 59 bài thơ của tác giả như: Lần đầu thân quen, chùm thơ nhỏ về Gia lai, Nhà lao cũ và tranh cổ trong chùa ở Pleiku, mùa ve gần và xa, thiêng liêng chủ quyền, hai gọng kìm lịch sử, không thể để giặc yên vị ở Biển Đông…
Ký hiệu xếp giá: 895.9221
Kho Địa ChíDC.000893
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 12