Kỷ yếu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VIII kỳ họp thứ 14 – kỳ họp thứ 15

Kỷ yếu nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VIII kỳ họp thứ 14 – kỳ họp thứ 15. – Bình Thuận : Nxb. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, 2010. – 539tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm Nghị quyết về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận, Nghị quyết về quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách…
Ký hiệu xếp giá: 352.0959759
Kho Địa ChíDC.000808,DC.000807
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 3