Giáo dục và đào tạo – chìa khoá của sự phát triển

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đại hội X của Đảng năm 2006 đã vạch rõ: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, “chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Đó là những tư tưởng lớn đã chỉ đạo, hướng dẫn toàn bộ tinh thần và nội dung cuốn sách này…

Tổng quan kiến thức và kinh nghiệm trên thế giới về giáo dục; vai trò của giáo dục và đào tạo trong tư duy và thực tiễn phát triển hiện đại; kinh nghiệm của một số nước và vùng lãnh thổ đã hiện đại hóa thành công nhờ phát triển và phát huy tác dụng của giáo dục như Nhật Bản, Singapore…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 3