Hướng dẫn công tác xây dựng Cuộc sống mới – nếp sống văn hóa ở Bình Thuận

Hướng dẫn công tác xây dựng Cuộc sống mới – nếp sống văn hóa ở Bình Thuận. – Bình Thuận : Sở Văn hóa Thông tin Bình Thuận, 199. – 158tr. ; 21cm
Tóm tắt: Một số Nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương về công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.547
Kho Địa ChíDC.000154,DC.000155
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 2