Giới thiệu một số dự án xin tài trợ Quốc tế tại tỉnh Bình Thuận Việt Nam

Giới thiệu một số dự án xin tài trợ Quốc tế tại tỉnh Bình Thuận Việt Nam : Introduction Projects Asking for International Aid. – Bình Thuận : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận, 1998. – 288tr. ; 30cm

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục và một số dự án kêu gọi sự tài trợ quốc tế để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân thuộc các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chung của Bình Thuận

Kho Địa Chí: DC.000054, DC.000055
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 5