Phong cảnh Bình Thuận

Phong cảnh Bình Thuận. – Bình Thuận : Binh Thuận Tourist Company, 1992. – 14tr. ; 10cm
Tóm tắt: Khái quát một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bình Thuận…
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.96
Kho Địa ChíDC.000214
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 1