Quê hương và Bưu điện Bình Thuận

Quê hương và Bưu điện Bình Thuận : Tập ảnh. – Bình Thuận : Knxb, 1995. – 12ảnh. ; 14cm
Tóm tắt: Những hình ảnh ghi lại những hoạt động của Bưu điện Bình Thuận và những danh lam thắng cảnh của quê hương.
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.46,ĐC.96
Kho Địa ChíDC.000216
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình thuận

Views: 2