Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam

 

Tóm tắt: Trình bày khái quát tộc người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Phân tích những vấn đề đang đặt ra, các yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tộc người Chăm. Đề xuất một số kiến nghị nhằm đổi mới chính sách dân tộc

Hits: 13