Nghị quyết ban chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa IX) về nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo từ nay đến năm 2000

 

Nghị quyết ban chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa IX) về nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo từ nay đến năm 2000 : Hỏi và đáp (phổ biến rộng rãi trong nhân dân). – Bình Thuận : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận, 1997. – 40tr. ; 19cm

Tóm tắt: Nội dung kiến thức Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa IX) về nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo từ nay đến năm 2000: Đánh giá thực trạng khoa học – công nghệ của tỉnh Bình Thuận; Những quan điểm và chỉ đạo đến năm 2000

Kho Địa Chí: DC.000243, DC.000244
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 6