21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo

21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo: Giới thiệu 21 phẩm chất của nhà lãnh đạo kiệt xuất: Tính cách, sức hút, tận tâm, khả năng giao tiếp, năng lực, can đảm, sáng suốt, tập trung, phóng khoáng, chủ động, lắng nghe, thái độ tích cực, giải quyết vấn đề…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029418

Kho mượn: MVV.041938; MVV.041939

 

Visits: 12