Lịch sử đảng bộ xã Đông Tiến (1984 – 2010)

Lịch sử đảng bộ xã Đông Tiến (1984 – 2010). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 167tr. ; 19cm
Tóm tắt:  Sách gồm 4 chương: Quê hương và con người Đông Tiến; xây dựng quê hương sau ngày thành lập xã và theo con đường đổi mới của Đảng (1984 – 1990); vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân (1991 – 2000); phát triển toàn diện về nhân sinh, kinh tế-xã hội (2000 – 2010).
Ký hiệu xếp giá:   324.25970750959759
Kho Địa ChíDC.000927, DC.000950
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 4