Sổ tay tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015)

Sổ tay tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015) : Dành cho tuyên truyền viên. – Bình Thuận : Nxb. Bình Thuận, 2013. – 48tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung và phẩm chất đạo đức của người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Cung cấp một số kĩ năng truyền thông cho tuyên truyền viên.

Kho Địa Chí: DC.000880

Visits: 6