Cống hiến

Cống hiến / Nguyễn Bá Chinh. – Bình Thuận : Hội Cựu chiến binh Bình Thuận, 2002. – 96tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài ký sự ngắn viết về những kỷ niệm sâu sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân xã Hàm Liêm anh hùng.

Kho Địa Chí: DC.000589, DC.000590

Visits: 2