An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm

Sách m?i
Gồm các kiến thức hiện đại về an toàn thực phẩm, an ninh thực phẩm, gian lận thực phẩm, phòng vệ thực phẩm, thực phẩm tăng cường, thực phẩm chức năng; đại cương về ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột, một số bệnh ký sinh trùng đường ruột.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028264

Kho mượn: MVV.040158; MVV.040159

 

Views: 3