Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam

Sách m?i

Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng về hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an ninh xã hội ở Việt Nam và quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an ninh xã hội ở Việt Nam trong những năm tới.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016251

Kho mượn: MVL.019658; MVL.019659

 

Views: 2