Thiết kế và thi công hố móng sâu

Sách m?i

Giới thiệu đặc điểm của công trình hố móng; nguyên tắc thiết kế, nội dung thiết kế, một số vấn đề của thiết kế và thi công công trình hố móng; khảo sát cho thiết kế và thi công công trình chắn giữ hố móng sâu, tải trọng tác động lên kết cấu chắn giữ, chắn giữ bằng cọc trộn dưới sâu, chắn giữ bằng cọc hàng, bằng tường liên tục trong đất, bằng thanh chống, thanh neo trong đất…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016250

Kho mượn: MVL.019656; MVL.019657

 

Views: 14