Xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới

Sách m?i

Gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với điều kện mới; Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay – thực trạng, nguyên nhân và vấn đề đặt ra; Quan điểm, đề xuất mô hình và giải pháp xây dựng mô hình tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029128

Kho mượn: MVV.041362; MVV.041363

 

Views: 11